Hoolekogu

Puiga lasteaed Siilike hoolekogu koosseis 2016/2017 õppeaastal:

1. Kristel Lepist sügismammude rühma esindaja lepist7@hotmail.com
2. Meelis Koppel talvejõmmude rühma esindaja info@puigar.ee
3. Egle Davõdov kevadpõnnide rühma esindaja EgleDavodov@hot.ee
4. Krista Masing suvesellide rühma esindaja krista86@hot.ee
5. Siiri Konksi Võru Vallavalitsuse esindaja siiri@voruvald.ee
6. Kairi Smit õpetajate esindaja kairi@puigala.ee

 

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUS

  • 24. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

(3) Hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.