Hoolekogu tegutsemise kord

Vastu võetud hoolekogu koosolekul 23.11.2012

I ÜLDSÄTTED

 1. Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.
 2. Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, lasteaia põhimäärusest ning käesolevast korrast.

II HOOLEKOGU KOOSSEIS JA MOODUSTAMINE

 1. Lasteaia hoolekogusse kuuluvad iga lasteaia rühma lastevanemate esindaja, üks Võru vallavalitsuse nimetatud esindaja ning üks pedagoogide esindaja.
 2. Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate ja lasteaeda toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda lasteaia töötajate hulka.
 3. Iga rühma laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindaja(d) (vanemate esindaja(d)). Vanemate esindaja valitakse rühma lastevanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem ja kandidaadiks võib olla üles seatud iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Vanemate esindaja(te) valimine protokollitakse.
 4. Lasteaia õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse pedagoogilises nõukogus. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilisest nõukogust osavõttev pedagoog. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Õpetajate esindaja valimine protokollitakse.
 5. Vallavalitsuse esindaja hoolekogusse nimetatakse vallavalitsuse ettepanekul.
 6. Lasteaia direktor esitab iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul Võru Vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed ja esindajaks valimise otsuse.
 7. Võru Vallavalitsus kinnitab igaks õppeaastaks lasteaedade hoolekogu koosseisu jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.
 8. Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.
 9. Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel lasteaia nimekirjast;
  2) hoolekogusse valitud liikme avalduse alusel;
  3) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  4) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel.
 10. Hoolekogu liikme lahkumisel valitakse uus liige ühe kuu jooksul arvates endise liikme lahkumisest.
 11. Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi (komisjone).

III HOOLEKOGU ÜLESANDED JA PÄDEVUS
Hoolekogu:
1) Kuulab ära direktori aruanded lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) Annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) Teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) Osaleb oma esindaja kaudu direktori ja pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) Teeb vallavalitsusele ettepanekuid lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.
7) Kooskõlastab lasteaia sisehindamise aruande ning lasteaia eelarve projekti enne selle esitamist vallavalitsusele kinnitamiseks;
8) Arutab läbi ja avaldab arvamust lasteaia õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
9) Osaleb lasteaia arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
10) Teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia päevase lahtioleku aja ja lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta.
11) Kinnitab direktori ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise korra;
12) Lahendab lastevanemate poolt esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
13) Jälgib lasteaia juhtimise korraldust, laste toitlustamist ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist lasteaias;
14) Vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (rühma lapsevanemad);
15) Osaleb lasteaia finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel;
16) Aitab korraldada koostöös lasteaiaga ühisüritusi, kaasates vanemaid osalema ja ettevalmistama.
17) Aitab vajadusel korraldada lasteaia eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist sihtannetustena lasteaia vajadusi ning piirkonna asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide osalusvõimalusi arvestades;
18) Aitab vajadusel organiseerida lasteaiale abi hoonete, õppe- jt. ruumide, töökodade, spordirajatiste jmt. hooldamisel ja remontimisel.
19) Teeb ettepanekuid nii eelarveliste kui ka sihtannetustena laekunud summade otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks;
20) Omab õigust saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
21)  Otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
22)  Hoolekogu liikmed võtavad osa hoolekogule korraldatavatest täiendkoolitustest.

IV HOOLEKOGU TÖÖ KORRALDAMINE

 1. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.
 2. Hoolekogu koostab oma töö paremaks organiseerimiseks tööplaani, milles on:
  1) planeeritava tegevuse kuupäev/kuu
  2) tegevuse sisu/päevakord
  3) vastutaja/tähtaeg
 3. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis, hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.
 4. Koosoleku toimumisest informeeritakse e-posti vahendusel kõiki liikmeid vähemalt üks nädal ette. Koosoleku päevakava ja dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.
 5. Erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku päevakava ja dokumendid saadab kokkukutsuja hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.
 6. Hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldavad hoolekogu esimees ja lasteaia direktor.
 7. Koosolekut juhatab hoolekogu esimees ja protokollib hoolekogu sekretär.
 8. Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.
 9. Hoolekogu koosolekust võtab osa lasteaia direktor. Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta direktori asetäitja ja lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe kutsel või loal.
 10. Hoolekogu kõik koosolekud protokollitakse (lisa 1). Hoolekogu koosolekud protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse lasteaias ühistel alustel muude lasteaia dokumentidega.
 11. Hoolekogu protokollidele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.
 12. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees.
 13. Otsuste vastuvõtmisel ja soovituste andmisel taotleb hoolekogu võimalikult kõigi liikmete nõusolekut. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.
 14. Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. Otsuse vastuvõtmiseks saadetatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määratakse vastamise tähtaeg.
 15. Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia direktor koostöös vallavalitsusega.
 16. Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning kõigil asjast huvitatud isikutel on õigus nendega tutvuda.
 17. Lasteaia hoolekogu esimees informeerib üks kord õppeaasta jooksul lapsevanemaid ja vallavalitsust aasta jooksul tehtud ja uuel aastal kavandatavatest tegevustest.

V  HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORRA MUUTMISE KORD

 1. Lasteaia hoolekogu tegutsemise korra võtab vastu hoolekogu, mille kinnitab hoolekogu liikmete ettepanekul lasteaia direktor.
 2. Hoolekogu teeb muudatusi ja parandusi vastavalt vajadustele ja seaduse muudatustele, kuid mitte harvemini kui üks kord kolme aasta jooksul.