Hoolekogu

Puiga lasteaed Siilike hoolekogu koosseis 2055/2023 õppeaastal:

1. Anne Tammiste Pesamunade rühma esindaja
Pesamunade rühma 21.09.2022 lastevanemate koosoleku protokoll
anneraig@gmail.com
1. Andreas Org Sügismammude rühma esindaja
Sügismammude rühma 14.09.2022 lastevanemate koosoleku protokoll

86skkyt4tn@privaterelay.appleid.com
2. Reet Reiman Talvejõmmude rühma esindaja
Talvejõmmude rühma 20.09.2022 lastevanemate koosoleku protokoll
reetreiman@gmail.com
3. Anu Kommer Kevadpõnnide rühma esindaja
Kevadpõnnide rühma 13.09.2022 lastevanemate koosoleku protokoll
anu.kommer@gmail.com
4. Kärt Salumets Suvesellide rühma esindaja
Suvesellide rühma 15.09.2022 lastevanemate koosoleku protokoll
kartsalumets@gmail.com
5. Kairi Smit õpetajate esindaja
Pedagoogilise Nõukogu 31.08.2022 koosoleku protokoll nr 4
kairi.smit@gmail.com
6. Siiri Konksi Võru Vallavalitsuse esindaja siiri.konksi@voruvald.ee

Võru Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldus nr 608 Puiga Lasteaed Siilike hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

 

Hoolekogu tegutsemise kord

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUS

  • 24. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

(3) Hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 7. Laste arv rühmades
(11) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.

§ 91. Arengukava
(1) Lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteasutus koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava.

§ 92. Kodukord
(1) Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

§ 16. Õppekava
(3) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

§ 19. Lasteasutuse tööaeg
(1) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul.
(2) Lasteasutuse lahtioleku aja otsustab valla- või linnavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 21. Direktor
(1) Direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.
(4) Direktor peab kord aastas esitama valla- või linnavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest.

§ 22. Pedagoogid
(4) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse direktori konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ .242 Sisehindamine lasteasutuses
(3) Lasteasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

§ 27. Rahastamine
(2) Lapse toidukulu lasteasutuses katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.