Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Võru Vallavolikogu võttis 22.04.2020 vastu määruse nr 90 “Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määruse nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine“ muutmine”.

Määruse terviktekst on leitav Riigi Teatajas aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/423042020018?leiaKehtiv